Polityka prywatności

RODO – DEKLARACJA

Szanowni Państwo,

 
od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). RODO nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 
Mając powyższe na uwadze oraz zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z nasza polityką w tym zakresie tzn.  
„Przetwarzanie w naszym przedsiębiorstwie tylko tych danych osobowych, które są naprawdę konieczne dla realizacji umów, przechowywanie ich przez czas niezbędny do zrealizowania zadań, z zachowaniem najlepszych zasad bezpieczeństwa i ochrony tych danych”  
chcielibyśmy poinformować naszych Partnerów o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PPU Desco sp. z o.o. w Kwidzynie oraz o przysługujących Państwu prawach.

 

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Państwa danych jest PPU DESCO Sp. z o.o. 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 28

 

2. Kontakt:

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można się z nami kontaktować mailowo pod adresem:  
info@desco.pl lub pisemnie na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 28  
lub biura firmy – 82-500 Rakowiec, ul. Kwidzyńska 49,  
telefonicznie pod numerem: +48 55 279 42 85, fax: +48 55 279 70 48

 

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.  
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji:  
 • procesów handlowych z kontrahentami (kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym)
 • zawierania umów sprzedaży, umów kupna, umów na wykonanie usług
 • fakturowania
 • dostawy zamówień
 • drogi mailowej w celu przesyłania informacji o realizacji zamówień,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zażaleń
 • marketingu bezpośredniego
 • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

5. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:  
 • Imię i Nazwisko lub nazwa firmy
 • Imię i Nazwisko osób wskazanych do kontaktów
 • Adres
 • E-mail
 • Numer tel. Kontaktowy lub fax
 • NIP / PESEL
 

6. Pozyskanie danych

Państwa dane pozyskaliśmy na podstawie zgromadzonych informacji przez naszych pracowników poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub bezpośrednio ogólnie dostępnej Państwa strony internetowej lub rozpowszechnianych przez Państwo materiałów marketingowych lub reklamowych

 

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

W przypadku konieczności, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane:  
 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie: firmy kurierskie, biuro księgowo-rachunkowe, firma windykacyjna
 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

9. Przechowywanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów

 

10. Przysługują Państwu prawa:

 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do żądania usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu